Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14041
Title: Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục Tỉnh Trà Vinh
Authors: Ngô, Sô Phe
Advisor: Ninh, Thị Thu Thuỷ
Keywords: Nguồn nhân lực;Ngành giáo dục;Tỉnh Trà Vinh
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 94 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục.- Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Trà Vinh.- Chương 3: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Trà Vinh.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11041.pdfToàn văn1.15 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11041 TT.pdfTóm tắt377.76 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.