Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14040
Title: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Tấn Phát
Authors: Hoàng, Minh Tuyến
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Cơ cấu tổ chức;Công ty cổ phần Tấn Phát
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 97 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về cơ cấu tổ chức.- Chương 2: Công ty Cổ phần Tấn Phát và thực trạng cơ cấu tổ chức của Công ty.- Chương 3: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Tấn Phát giai đoạn 2012 – 2015.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11044.pdfToàn văn769.14 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11044 TT.pdfTóm tắt343.78 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.