Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14038
Title: Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp chế biến thủy sản Tỉnh Trà Vinh
Authors: Nguyễn, Minh Tâm
Advisor: Đào, Hữu Hoà
Keywords: Chế biến thuỷ sản;Nguồn nhân lực;Tỉnh Trà Vinh
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 95 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo nguồn nhân lực.- Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành chế biến thủy sản tỉnh Trà Vinh.- Chương 3: Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Trà Vinh.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10984.pdfToàn văn1.3 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10984 TT.pdfTóm tắt537.51 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.