Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14031
Title: Phát huy nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá ở Thành phố Đà Nẵng hiện nay
Authors: Võ, Thị Phương
Advisor: Nguyễn, Văn Lý
Keywords: Nguồn nhân lực;Thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 108 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Nguồn lực con người và vai trò của nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.- Chương 2: Thực trạng phát huy nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở thành phố Đà Nẵng hiện nay.- Chương 3: Một số giải pháp phát huy nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở thành phố Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10886.pdfToàn văn770.84 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10886 TT.pdfTóm tắt232.89 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.