Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14029
Title: Hoàn thiện công tác trả công lao động tại công ty cổ phần CONSTREXIM Bình Định.
Authors: Võ, Văn Minh
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Lao động;Trả công;Công ty cổ phần Constrexim Bình Định
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 115tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về việc trả công cho người lao động. Chương 2: Thực trạng công tác trả công lao động tại Công ty Cổ phần Constrexim Bình Định. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả công lao động tại Công ty Cổ phần Constrexim Bình Định trong thời gian tới.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9977.pdfToàn văn712.53 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
9977 - TT.pdfTóm tắt260.56 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.