Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14028
Title: Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm phần mềm cho công ty cổ phần tin học Lạc Việt
Authors: Nguyễn, Thị Tường Vy
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Sản phẩm phần mềm;Kinh doanh;Công ty cổ phần tin học Lạc Việt
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 91 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Trình bày cơ sở lý thuyết cho việc xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.- Chương 2: Trình bày sơ lược về cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Lạc Việt.- Chương 3: Từ những phân tích tác động của yếu tố bên trong và bên ngoài, chương ba sẽ xây dựng những chiến lược có thể chọn và định lượng chúng để quyết định chiến lược nên thực hiện.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10854.pdfToàn văn639.1 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10854 TT.pdfTóm tắt215.39 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.