Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14027
Title: Quản trị chuỗi cung ứng xi măng tại công ty cổ phần PETEC Bình Định.
Authors: Lê, Thu Hoà Hậu
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Quản trị;Chuỗi cung ứng;Tỉnh Bình Định
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 137tr;
Abstract: Chương 1. Cơ sở lý luận về chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng.Chương 2. Thực trạng quản trị chuỗi cung ứng xi măng tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định.Chương 3. Hoàn thiện quản trị chuỗi cung ứng xi măng tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9984.pdfToàn văn1.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
9984 - TT.pdfTóm tắt299.14 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.