Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14024
Title: Mở rộng cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện An Nhơn.
Authors: Nguyễn, Văn Thanh
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Vay vốn;Hộ sản xuất;NHNo&PTNT huyện An Nhơn
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 123tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về mở rộng cho vay Hộ sản xuất trong các Ngân hàng Thương mại. Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay Hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Huyện An Nhơn. Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay Hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Huyện An Nhơn.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9985.pdfToàn văn863.77 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9985 - TT.pdfTóm tắt272.45 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.