Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14017
Title: Giải pháp tài chính đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Authors: Nguyễn, Từ Sơn
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Tài chính;Giải pháp;Tỉnh Bình Định
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 120tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về tài chính đối với doanh nghiệp tư nhân. Chương 2: Thực trạng giải pháp tài chính đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định. Chương 3: Thực hiện các giải pháp tài chính đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9980.pdfToàn văn871.44 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
9980 - TT.pdfTóm tắt355.57 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.