Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14015
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại Techcombank chi nhánh Đà Nẵng.
Authors: Nguyễn, Hồng Diệu Hương
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Quản trị;Techcombank chi nhánh Đà Nẵng;Rủi ro
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 91tr;
Abstract: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng. Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Techcombank Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Techcombank Chi nhánh Đà Nẵng
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9912.pdfToàn văn449.43 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9912 - TT.pdfTóm tắt204.64 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.