Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14013
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại chi nhánh công ty TNHH Olam ĐăkLăk
Authors: Lâm, Văn Ninh
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Thành tích nhân viên;Chi nhánh công ty TNHH Olam ĐăkLăk
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 83 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về đánh giá thành tích nhân viên trong doanh nghiệp.- Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên ở chi nhánh công ty TNHH Olam tạ i Dak Lak giai đoạn 2009-2011.- Chương 3: Hoàn thiện công tác dánh giá thành tích nhân viên của chi nhánh công ty TNHH Olam tạ i Dak Lak.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10821.pdfToàn văn670.84 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10821 TT.pdfTóm tắt215.21 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.