Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14011
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT và phát triển nông thôn Việt Nam Tỉnh Bình Định
Authors: Trần, Văn Duy
Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Nguồn nhân lực;Phát triển;Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bình Định
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 100 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Khái quát cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực.- Chương 2: Thực trạng về chính sách phát triển nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển ngông thôn tỉnh Bình Định trong thời gian qua.- Chương 3: Phát triển nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định đến năm 2020.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10885.pdfToàn văn1.27 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10885 TT.pdfTóm tắt265.87 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.