Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13990
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại cục thuế Tỉnh Bình Định
Authors: Phạm, Thị Sang
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Nguồn nhân lực;cục thuế Tỉnh Bình Định
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 89 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức, đơn vị.- Chương 2: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ tại Cục Thuế tỉnh Bình Định trong thời gian qua.- Chương 3: Giải pháp để hoàn thiện công tác phát triển đội ngũ cán bộ tại Cục Thuế tỉnh Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10882.pdfToàn văn1.45 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10882 TT.pdfTóm tắt338.12 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.