Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13957
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ D-COM 3G tại chi nhánh Viettel Bình Định - Tập đoàn viễn thông Quân Đội.
Authors: Nguyễn, Hồng Quang
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Khách hàng;Sự hài lòng;Viettel Bình Định
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 130tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng. Chương 2: Thực trạng kinh doanh dịch vụ D-com 3G tại chi nhánh Viettel Bình Định và thiết kế nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ D-com 3G. Chương 3: Phân tích kết quả nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ D-com 3G tại chi nhánh Viettel Bình Định. Chương 4: Kết luận và hàm ý chính sách đối với các nhà quản trị Tập đoàn Viễn thông Quân Đội về dịch vụ D-com 3G.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9998.pdfToàn văn891.45 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
9998 - TT.pdfTóm tắt323.37 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.