Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13955
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đường Kon Tum
Authors: Nguyễn, Xuân Khánh
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Nguồn nhân lực;Phát triển;Công ty cổ phần đường Kon Tum
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 80 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp.- Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty cổ phần đường Kon Tum giai đoạn 2010 - 2012.- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đường Kon Tum.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10883.pdfToàn văn693.18 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10883 TT.pdfTóm tắt316.59 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.