Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13946
Title: Giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ viên chức tại ban quản lý các chợ Quận Liên Chiểu
Authors: Lê, Thị Thu Huyền
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Nhân viên;Động lực làm việc;Ban quản lý các chợ Quận Liên Chiểu
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 87 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho nhân viên tại doanh nghiệp.- Chương 2: Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Ban quản lý các chợ Quận Liên Chiểu.- Chương 3: Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Ban quản lý các chợ Quận Liên Chiểu.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11156.pdfToàn văn815.63 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11156 TT.pdfTóm tắt300.09 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.