Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13943
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty TNHH phát triển và chuyển giao phần mềm - DTSOFT
Authors: Nguyễn, Xuân Hùng
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Thành tích nhân viên;Công ty TNHH phát triển và chuyển giao phần mềm - DTSOFT
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 97 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về đánh giá thành tích.- Chương 2: Thực trạng đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty TNHH Phát triển và Chuyển giao phần mềm - DTSoft.- Chương 3: Giải pháp đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty TNHH Phát triển và Chuyển giao phần mềm - DTSoft.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11157.pdfToàn văn3.03 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11157 TT.pdfTóm tắt441.94 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.