Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13942
Title: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của lứa tuổi từ 18 đến 25 tại Đà Nẵng.
Authors: Nguyễn, Đắc Thăng
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Dịch vụ;Điện thoại di động
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 97tr;
Abstract: Chương 1: Cở sở lý luận và mô hình nghiên cứu Chương 2: Thiết kế nghiên cứu về thực trạng thị trường viễn thông tại Đà Nẵng Chương 3: Kết quả nghiên cứu Chương 4: Kết luận và kiến nghị đề xuất
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9930.pdfToàn văn725.82 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9930 - TT.pdfTóm tắt251.26 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.