Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13932
Title: Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần Bắc Âu.
Authors: Võ, Thị Bích Phụng
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn
Keywords: Kiếm soát nội bộ;Bán hàng
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 93tr;
Abstract: - Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền trong doanh nghiệp - Chương 2: Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ Phần Bắc Âu - Chương 3: Một số giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ Phần Bắc Âu.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9947.pdfToàn văn395.12 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9947 - TT.pdfTóm tắt185.01 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.