Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13931
Title: Chiến lược phát triển công ty cổ phần Dược Danapha.
Authors: Đồng, Minh Quân
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Hoạch định chiến lược;Sản xuất kinh doanh
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 106tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lí luận của hoạch định chiến lược trong doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần dược Danapha trong thời gian vừa qua. Chương 3: Đề xuất một số chiến lược cho Công ty cổ phần dược Danapha đến năm 2015.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9929.pdfToàn văn594.53 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
9929 - TT.pdfTóm tắt239.75 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.