Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13929
Title: Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm thép tại công ty cổ phần thép Thái Bình Dương
Authors: Hà, Thị Thanh
Advisor: Đào, Hữu Hoà
Keywords: Sản phẩm thép;Chiến lược kinh doanh;Công ty cổ phần thép Thái Bình Dương
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 110 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Một số vấn đề lý luận về chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp.- Chương 2: Tổng quan về công ty CP thép Thái Bình Dương và thực trạng chiến lược kinh doanh sản phẩm Thép tại công ty.- Chương 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm Thép tại công ty thép Thái Bình Dương đến năm 2020.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10963.pdfToàn văn4.87 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
10963 TT.pdfTóm tắt844.08 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.