Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13924
Title: Vận dụng phương pháp tính giá hoạt động tại công ty cổ phần dệt may Hoà Khánh - Đà Nẵng.
Authors: Hà, Thúc Nhơn
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Phương pháp tính giá;CTCP dệt may Hoà Khánh
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 91tr;
Abstract: Chương 1. Cơ sở lý luận về phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) Chương 2. Công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần dệt may Hòa Khánh-Đà Nẵng Chương 3. Vận dụng phương pháp tính giá hoạt động tại Công ty Cổ phần dệt may Hòa Khánh-Đà Nẵng
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9902.pdfToàn văn399.01 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9902 - TT.pdfTóm tắt202.89 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.