Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13922
Title: Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu.
Authors: Vương, Trần Tưởng
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Chi phí sản xuất;Kiểm soát nội bộ
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 100tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu. Chương 3: Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9910.pdfToàn văn421.96 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9910- TT.pdfTóm tắt190.07 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.