Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13918
Title: Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động tại công ty cổ phần may Núi Thành - Quảng Nam.
Authors: Phan, Thị Tuyết Trinh
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: May mặc;Giá thành;Hệ thống kế toán
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 113tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC).Chương 2: Đặc điểm tình hình chung và công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May Núi Thành – Quảng Nam. Chương 3: Vận dụng phương pháp tính giá ABC tại Công ty Cổ phần May Núi Thành – Quảng Nam.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9903.pdfToàn văn505.83 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9903 - TT.pdfTóm tắt201.31 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.