Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13917
Title: Nghiên cứu công tác kế toán trong điều kiện giao khoán tại các đơn vị xây dựng: Trường hợp công ty quản lý cầu đường Đà Nẵng
Authors: Hồ, Thị Thúy Hồng
Advisor: PGS. TS Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Kế toán;Giao khoán;Công ty quản lý cầu đường Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng.
Series/Report no.: 91 tr.;
Abstract: Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán trong điều kiện giao khoán ở đơn vị xây dựng. Chương 2: Công tác kế toán trong điều kiện giao khoán tại Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng. Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán trong điều kiện giao khoán tại Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng.
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham Khảo
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdfTóm tắt314.8 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN - 11049.pdfToàn văn721.09 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.