Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13910
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH du lịch quốc tế Silver Shore Hoàng Đạt.
Authors: Ngô, Phú Phong
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Nguồn nhân lực;Du lịch
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 123tr;
Abstract: - Chương 1. Những vấn đề lý luận về đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp - Chương 2. Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH du lịch quốc tế Silver Shore Hoàng Đạt. - Chương 3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH du lịch quốc tế Silver Shore Hoàng Đạt.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9915.pdfToàn văn518.64 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9915 - TT.pdfTóm tắt194.56 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.