Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13908
Title: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị.
Authors: Đỗ, Thị Diệu Phương
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Sử dụng vốn;CTCP gỗ
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 87tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong CTCP. Chương 2: Thực trạng công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại CTCP gỗ MDF VRG Quảng Trị. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại CTCP gỗ MDF VRG Quảng Trị.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9948.pdfToàn văn366.1 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9948 - TT.pdfTóm tắt193.17 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.