Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13904
Title: Xây dựng chiến lược thâm nhập cho tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT vào thị trường viễn thông quốc gia Lào.
Authors: Trần, Việt Trung
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Bưu chính viễn thông;Kinh doanh;Thị trường Lào
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 103tr;
Abstract: Chương 1: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC HIỆN NAY CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VNPT VÀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TẠI QUỐC GIA LÀO. Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN VNPT TẠI THỊ TRƯỜNG LÀO TRONG MÔI TRƯỜNG HỘI NHẬP TOÀN CẦU.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9927.pdfToàn văn490.25 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9927 - TT.pdfTóm tắt235.82 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.