Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13900
Title: Xây dựng chiến lược tại Tổng công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định (PISICO).
Authors: Dương, Tuấn Hùng
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Dịch vụ;Xuất nhập khẩu
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 109tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược công ty.Chương 2: Chiến lược hiện tại của Tổng công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định. Chương 3: Xây dựng chiến lược tại Tổng công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9986.pdfToàn văn1.26 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9986 - TT.pdfTóm tắt251.66 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.