Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13892
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Coxiva Đà Nẵng.
Authors: Lê, Thị Mỹ Hạnh
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng;Công ty Coxiva ĐN
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 90tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng Chương 2: Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty COXIVA Đà Nẵng. Chương 3: Một số giải pháp nhằm quản trị quan hệ khách hàng hiệu quả tại công ty COXIVA Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9939.pdfToàn văn856.15 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9939 - TT.pdfTóm tắt189.58 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.