Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13890
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại ban quản lý khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.
Authors: Nguyễn, Quốc Trấn
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Nguồn nhân lực;Dung Quất
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 111tr;
Abstract: Chương 1: Những vấn đề lý luận về đào tạo nguồn nhân lực quản lý. Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực quản lý tại BQLKKT Dung Quất. Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực quản lý tại BQLKKT Dung Quất thời gian tới.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9936.pdfToàn văn657.06 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9936 - TT.pdfTóm tắt201.37 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.