Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13887
Title: Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp phường tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Authors: Nguyễn, Thanh Thy
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Nguồn nhân lực;phát triển;Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 125tr;
Abstract: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức, đơn vị. Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp phường tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp phường tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9954.pdfToàn văn561.69 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9954 - TT.pdfTóm tắt188.74 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.