Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13885
Title: HOàn thiện công tác đánh giá thành tích giảng viên tại trường Đại học Dân lập Duy Tân
Authors: Đinh, Phạm Chiêu Quân
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Giảng viên;Thành tích;Trường Đại học Dân lập Duy Tân
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 90 tr.;
Abstract: Bao gồm 3 chương:-Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về đánh giá thành tích nhân viên.- Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích giảng viên tại Trường Đại học dân lập Duy Tân.- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích giảng viên tại Trường đại học dân lập Duy Tân.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11150.pdfToàn văn24.91 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11150 TT.pdfTóm tắt6.91 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.