Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13831
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phù Cát tỉnh Bình Định.
Authors: Kiều, Đức Tiến
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 109tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng Chương 2: Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định Chương 3: Hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9981.pdfToàn văn1.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
9981- TT.pdfTóm tắt389.45 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.