Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13822
Title: phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
Authors: Huỳnh, Thị Thiện Anh
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Phát triển;Tỉnh Bình định
Issue Date: 2013
Abstract: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về việc phát triển DNNVV Chương 2: Thực trạng phát triển DNNVV ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định Chương 3: Một số giải pháp phát trển DNNVV ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2011 - 2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà nẵng
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10016 TT.pdfTóm tắt290.63 kBAdobe PDFView/Open
10016.pdfToàn văn787.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.