Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13811
Title: Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
Authors: Nguyễn, Phạm Hùng
Advisor: TS. Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Phát triển;Tỉnh Bình Định
Issue Date: 2013
Abstract: Chương I: Cơ sở lý luận về phát triển kinh tế hộ nông dân. Chương II: Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Vĩnh Thạnh- tỉnh Bình Định. Chương III: Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Vĩnh Thạnh.
metadata.dc.NienKhoa: 2011 - 2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham Khảo
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11231 TT.pdfTóm tắt309.94 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11231.pdfToàn văn3.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.