Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13809
Title: Quản trị kênh phân phối sản phẩm bia tại thị trường Bình Định của công ty cổ phần bia Sài Gòn - miền Trung.
Authors: Nguyễn, Thế Vũ
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Phân phối;Quản trị;Công ty cổ phần bia Sài Gòn - miền Trung
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 122tr;
Abstract: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kênh phân phối và quản trị kênh phân phối. Chương 2: Thực trạng quản trị kênh phân phối sản phẩm bia tại thị trường Bình Định của công ty cổ phần bia Sài Gòn - miền Trung. Chương 3: Hoàn thiện quản trị kênh phân phối sản phẩm bia tại thị trường Bình Định của công ty cổ phần bia Sài Gòn - miền Trung.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10791.pdfToàn văn715.52 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10791 - TT.pdfTóm tắt191.48 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.