Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13789
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam, CN Phú Tài
Authors: Lê, Công Hải
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Bán lẻ;Dịch vụ;NH đầu tư&phát triển VN, chi nhánh Phú Tài
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 116tr;
Abstract: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài. Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11079.pdfToàn văn1.09 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11079 - TT.pdfTóm tắt333.21 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.