Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13775
Title: Giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Á Châu(ACB)
Authors: Hồ, Thị Mai Quyên
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Dịch vụ;Tín dụng;Tiêu dùng;NH TMCP Á Châu
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 115tr;
Abstract: Chương 1: Lý luận về phát triển dịch vụ tín dụng tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) Chi nhánh Bình Định Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng ACB Chi nhánh Bình Định
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11045.pdfToàn văn2.64 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11045 - TT.pdfTóm tắt516.28 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.