Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13774
Title: Hoàn thiện quản lý chi ngân sách thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Authors: Lê, Thị Thuý Kiều
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Quản lý;Ngân sách;Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 113tr;
Abstract: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quản lý chi ngân sách nhà nước cấp thành phố Chương 2: Thực trạng quản lý chi NSNN thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách Nhà nước thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11002.pdfToàn Văn1.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11002 - TT.pdfTóm tắt370.12 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.