Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13773
Title: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư bằng vốn ngân sách tỉnh Trà Vinh.
Authors: Nguyễn, Châu Hùng Tính
Advisor: Đào, Hữu Hoà
Keywords: Đầu tư;Quản lý;Tỉnh Trà Vinh
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 122tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lí luận quản lý đầu tư bằng vốn NSNN. Chương 2: Thực trạng của công tác quản lý đầu tư bằng vốn ngân sách tỉnh Trà Vinh. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đầu tư bằng vốn ngân sách tỉnh Trà Vinh.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10999.pdfToàn văn1.42 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10999 - TT.pdfTóm tắt luận văn475.07 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.