Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13766
Title: Mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, CN Khánh Hoà.
Authors: Bùi, Thị Hương Lan
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Mở rộng;Tín dụng;NHTMCP đầu tư&phát triển VN, chi nhánh Khánh Hoà
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 101tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Khánh Hoà Chương 3: Giải pháp mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Khánh Hoà
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10806.pdfToàn văn1.6 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10806 - TT.pdfTóm tắt luận văn649.59 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.