Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13765
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt, CN Khánh Hoà.
Authors: Trương, Thị Ái Loan
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Rủi ro;Tín dụng;NH TMCP bưu điện Liên Việt, chi nhánh Khánh Hoà
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 115tr;
Abstract: Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - chi nhánh Khánh Hòa. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Khánh Hòa.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10807.pdfToàn văn1.73 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10807 - TT.pdfTóm tắt luận văn391.18 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.