Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13761
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Authors: Phạm, Thị Thu Đông
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng;Chứng khoán;Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 103tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về mức độ công bố thông tin và các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin Chương 2: Thiết kế nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin Chương 3: Phân tích kết quả nghiên cứu Chương 4: Hàm ý chính sách và kết luận.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10765.pdfToàn văn625.48 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10765 - TT.pdfTóm tắt luận văn232.26 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.