Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13751
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính của các công ty may tại thành phố Đà Nẵng.
Authors: Nguyễn, Thị Thuý Hằng
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn
Keywords: Cấu trúc tài chính;Công ty may
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 91tr;
Abstract: Chương 1. Cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính. Chương 2. Thiết kế nghiên cứu. Chương 3. Xây dựng mô hình nghiên cứu và một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tài trợ của các công ty may tại Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10759.pdfToàn văn627.56 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10759 - TT.pdfTóm tắt luận văn195.92 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.