Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13739
Title: Phát triển du lịch làng nghề tại làng Đông Khương, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn,tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Minh Hiếu
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Phát triển;làng nghề;tỉnh Quảng Nam
Issue Date: 2012
Abstract: Chương1:Mộ t s ố v ấ n ề v ề p há t tri ể n dulịch làngnghề. Chương2: Thực tr ạ n g l àng nghề, dulị ch làng nghềt ạ i xã Đi ệ n Ph ươ n g , huyện Điện Bàn, tỉ nh Quảng Nam. Chương3: Phát triển du lịch làng nghề tại làng Đông Khương, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
metadata.dc.NienKhoa: 2010 - 2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo
metadata.dc.CoQuanChuQuan: 2010 - 2012
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10174 TT.pdfTóm tắt335.82 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
10174.pdfToàn văn2.42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.