Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13728
Title: Quản lý nhà nước về môi trường tại Tp.Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Lệ Quyên
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Quản lý nhà nước;Thành phố Đà nẵng;Môi trường
Issue Date: 2012
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với môi trường Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về môi trường tại Tp.Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp quản lý nhà nước về môi trường tại Tp.Đà Nẵng
metadata.dc.NienKhoa: 2010 - 2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham Khảo
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà nẵng
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9895 TT.pdfTóm tắt290.89 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Luan Van - 9895.pdfToàn văn680.96 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.