Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13721
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thuế khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn Huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.
Authors: Nguyễn, Công Dũng
Advisor: PGS. TS. Bùi, Quang Bình
Keywords: Quản lý;Thuế;Huyện Hoà Vang
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 129tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận của công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực ngoài quốc doanh. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thuế ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Hoà Vang. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Hoà Vang trong thời gian đến.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2.
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11129.pdfToàn văn2.4 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11129 - TT.pdfTóm tắt luận văn341.24 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.