Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13719
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Kon Tum.
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Long
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Tín dụng;Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Kon Tum;Chất lượng
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 91tr;
Abstract: Chương 1: Tín dụng và chât lượng tín dụng trong hoạt động ngân hàng Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Kon Tum Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Kon Tum.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10910.pdfToàn văn845.9 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10910 - TT.pdfTóm tắt luận văn404.39 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.