Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/13718
Title: Hoàn thiện quản lý chi ngân sách quận Thanh Khê.
Authors: Lê, Văn Hiếu
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Quản lý;Ngân sách;Quận Thanh Khê
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 107tr;
Abstract: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quản lý chi ngân sách cấp quận Chương 2: Thực trạng quản lý chi ngân sách quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách quận Thanh Khê trong thời gian tới.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10855.pdfToàn văn754.6 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10855 - TT.pdfTóm tắt luận văn281.04 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.